Equitech-Bio公司各种动物血清白蛋白(食蟹猴/兔/鸡/狗/大鼠/小鼠/羊/猪/马/猫)
客服热线:4006-400-850
CASA-0100100mg狗血清蛋白冻干粉Canineserumalbuminlyophilizedpowder
CASA-0500500mg狗血清蛋白冻干粉Canineserumalbuminlyophilizedpowder
CSA-00011gm鸡血清蛋白冻干粉Chickenserumalbuminlyophilizedpowde
CSA-001010gm鸡血清蛋白冻干粉Chickenserumalbuminlyophilizedpowder
CSA-0100100gm鸡血清蛋白冻干粉Chickenserumalbuminlyophilizedpowder
ESA-00011gm马血清蛋白冻干粉Equineserumalbuminlyophilizedpowder
ESA-001010gm马血清蛋白冻干粉Equineserumalbuminlyophilizedpowder
ESA-0100100gm马血清蛋白冻干粉Equineserumalbuminlyophilizedpowder
FSA-005050mg猫血清蛋白冻干粉Felineserumalbuminlyophilizedpowder
FSA-0100100mg猫血清蛋白冻干粉Felineserumalbuminlyophilizedpowder
GSA-00011gm山羊血清蛋白冻干粉Goatserumalbuminlyophilizedpowder
GSA-001010gm山羊血清蛋白冻干粉Goatserumalbuminlyophilizedpowder
GSA-0100100gm山羊血清蛋白冻干粉Goatserumalbuminlyophilizedpowder
GPSA-0100100mg豚鼠血清蛋白冻干粉Guineapigserumalbuminlyophilizedpowder
GPSA-0500500mg豚鼠血清蛋白冻干粉Guineapigserumalbuminlyophilizedpowder
HASA-0100100mg仓鼠血清蛋白冻干粉Hamsterserumalbuminlyophilizedpowder
HASA-0500500mg仓鼠血清蛋白冻干粉Hamsterserumalbuminlyophilizedpowder
HSA-00011gm人血清蛋白冻干粉Humanserumalbuminlyophilizedpowder
HSA-001010gm人血清蛋白冻干粉Humanserumalbuminlyophilizedpowder
HSA-0100100gm人血清蛋白冻干粉Humanserumalbuminlyophilizedpowder
CMSA-005050mg食蟹猴血清蛋白冻干粉Cynomolgousmonkeyserumalbuminlyophilizedpowder
CMSA-0100100mg食蟹猴血清蛋白冻干粉Cynomolgousmonkeyserumalbuminlyophilizedpowder
RMSA-005050mg猕猴血清蛋白冻干粉Rhesusmonkeyserumalbuminlyophilizedpowder
RMSA-0100100mg猕猴血清蛋白冻干粉Rhesusmonkeyserumalbuminlyophilizedpowder, 
MSA-005050mg小鼠血清蛋白冻干粉Mouseserumalbuminlyophilizedpowder
MSA-0100100mg小鼠血清蛋白冻干粉Mouseserumalbuminlyophilizedpowder
MSA-0500500mg小鼠血清蛋白冻干粉Mouseserumalbuminlyophilizedpowder
MSA-10001gm小鼠血清蛋白冻干粉Mouseserumalbuminlyophilizedpowder
PSA-00011gm猪血清蛋白冻干粉Porcineserumalbuminlyophilizedpowder
PSA-001010gm猪血清蛋白冻干粉Porcineserumalbuminlyophilizedpowder
PSA-0100100gm猪血清蛋白冻干粉Porcineserumalbuminlyophilizedpowder
RSA-00011gm兔血清蛋白冻干粉Rabbitserumalbuminlyophilizedpowder
RSA-001010gm兔血清蛋白冻干粉Rabbitserumalbuminlyophilizedpowder
RSA-0100100gm兔血清蛋白冻干粉Rabbitserumalbuminlyophilizedpowder
RSA-10001KG兔血清蛋白冻干粉Rabbitserumalbuminlyophilizedpowder
RTSA-0050100mg大鼠血清蛋白冻干粉Ratserumalbuminlyophilizedpowder
RTSA-010050mg大鼠血清蛋白冻干粉Ratserumalbuminlyophilizedpowder
RTSA-0500500mg大鼠血清蛋白冻干粉Ratserumalbuminlyophilizedpowder
RTSA-10001gm大鼠血清蛋白冻干粉Ratserumalbuminlyophilizedpowder
SSA-00011gm羊血清蛋白冻干粉Sheepserumalbuminlyophilizedpowder
SSA-001010gm羊血清蛋白冻干粉Sheepserumalbuminlyophilizedpowder
SSA-0100100gm羊血清蛋白冻干粉Sheepserumalbuminlyophilizedpowder